About us

 วิสัยทัศน์
          เรือนจำจังหวัดพังงา เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ในการควบคุม แก้ไข และพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง เพื่อคืนคนดี มีคุณค่าสู่สังคม
พันธกิจ
          1.ควบคุมผู้ต้องขังอย่างมืออาชีพ
          2.บำบัด ฟื้นฟู และแก้ไขพฤตินิสัยของผู้ต้องขังอย่างมีประสิทธิภาพ
 

 

ค่านิยมหลักขององค์กร
          1.รักองค์กร
          2.ความเสียสละ
          3.ความซื่อสัตย์
          4.ความรับผิดชอบ
          5.คุณธรรม
          6.ความโปร่งใส
          7.วินัยและการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ
          8.ใฝ่เรียนรู้
          9.เข้าถึงเทคโนโลยี
        10.เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
        11.ความพึงพอใจของผู้บริหาร

เรือนจำจังหวัดพังงา (แห่งใหม่)

ได้เปิดทำการเมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2562

Øที่ตั้งที่ทำการ  เลขที่  51/1    ตำบลถ้ำน้ำผุด  อำเภอเมือง  จังหวัดพังงา
Øอาณาเขตพื้นที่เรือนจำ
o  เรือนจำจังหวัดพังงา  มีพื้นที่จำนวน  60 ไร่ 3 งานเศษ 
o  เรือนจำชั่วคราวบ้านกระโสม  มีพื้นที่จำนวน  54 ไร่ 3 งาน  52.6 ตารางวา

Øอำนาจการควบคุม  25  ปี 

  โครงสร้างหน่วยงาน

1.ฝ่ายควบคุมและรักษาการณ์  
2.ฝ่ายบริหารทั่วไป
3.ฝ่ายทัณฑปฏิบัติ
4.ฝ่ายฝึกวิชาชีพ
5.ฝ่ายสวัสดิการผู้ต้องขัง       
6.ฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ   
7.ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 

  อัตรากำลัง
Øบุคลากร (ข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่)     จำนวน 75 คน

เจ้าหน้าที่ชาย    61  คน
เจ้าหน้าที่หญิง   14  คน

สถิติผู้ต้องขัง
Øเรือนจำจังหวัดพังงา มียอดผู้ต้องขัง  รวมทั้งสิ้นจำนวน  2,416 คน  

ผู้ต้องขังชาย    จำนวน  1,900  คน 
ผู้ต้องขังหญิง   จำนวน     516  คน      (ข้อมูล ณ วันที่  20  ตุลาคม  2563)
Powered by MakeWebEasy.com
makewebeasy   เว็บไซต์นี้ถูกสร้างจากระบบ  MakeWebEasy  สร้างเว็บฟรี!
makewebeasy   เว็บไซต์นี้สร้างจาก  MakeWebEasy  คลิก